Replying to the European Commission's GATS Consultation -- Swedish Version

Home

GATS Basics

GATS 2000

GATS Debate

Campaign

Critics

Corporate

About

Feedback

castellano     français     english     italiano     nederlands

On 9 January 2019 (10:00 am CET), already over a thousand letters have been sent to the Commission and EU member state governments!

Instructions     Example letter in Swedish

Efter EU-kommissionens lansering (021112) av ett konsultationsdokument kring de pågående GATS-förhandlingarna vill jag uttrycka mina åsikter och min oro.

Konsultationsdokumentet utelämnar vital information om de krav ("requests") som har ställts på EU, och försummar att ge nyckelinformation om de nuvarande GATS-förhandlingarna. Till exempel:

  1. Under den senaste omgången GATS-samtal, införde EU ett avgörande villkor på alla sina åtaganden inom tjänstesektorn, som säger att "in all EC Member States' services considered as public utilities at a national or local level may be subject to public monopolies or to exklusive rights granted to private operators", alltså: inom EU förbehöll man sig rätten att låta tjänster som ses som allmänna nyttigheter tillhandahållas genom offentliga monopol eller genom att ensamrätt ges till en privat aktör. Som kommissionen själva förklarat (i en not i anslutning till texten ovan), innebär detta villkor att offentliga nyttigheter undantas från GATS. Dock har centrala handelspartners framfört kravet att detta villkor ska tas bort under de pågående förhandlingarna. Om villkoret kommer att urvattnas i linje med de krav som förts fram, skulle detta kunna innebära en utvidgning av de områden GATS täcker till ett antal känsliga nyckelsektorer. Med tanke på hur viktigt detta undantag för offentliga nyttigheter är, så är det oacceptabelt att konsultationsdokumentet inte nämner att undantaget nu utmanas.
  2. Inom Educational Services, utbildningstjänster (s 38) är de krav som ställts på EU av stort allmänintresse. I de fall då europeiska länder gjort åtaganden under GATS inom utbildningssektorn, har de angivit villkoret att åtagandena endast gäller "privately funded education services", privat finansierade utbildningstjänster. Trots att denna precisa definition är oklar, utgör den ett möjligt undantag från GATS för majoriteten av utbildningstjänsterna inom EU, även om detta aldrig bekräftats officiellt. I de nuvarande förhandlingarna har krav framförts att EU ska öppna upp hela sin utbildningssektor under GATS regelverk. Detta skulle kunna tänkas inkludera nyckelfrågor som t.ex. ett öppnande för offentliga subventioner till kommersiella, vinstdrivande tillhandahållare av utbildningstjänster. Detta skulle i grunden förändra tillhandahållandet av grundskole-, gymnasie- och högre utbildning i hela Europa. Detta är ett mycket betydande krav, och det faktum att dess signifikans inte förklaras tydligt ifrågasätter i vilken utsträckning det är möjligt att få en verklig bild av GATS-förhandlingarna genom de sammanfattningar som finns i konsultationsdokumentet.
  3. En stor del av allmänhetens oro kring GATS-förhandlingarna gäller avtalets effekter på regleringar. Detta har att göra med de pågående förhandlingarna om Inhemsk Reglering (Artikel VI.4), och de effekter detta skulle kunna få på lagstiftningsarbete, t.ex. Det har också att göra med strävan att utvidga avtalet till att också gälla tjänster som regeringar direkt kontrakterar (Offentlig Upphandling). Kommissionen har redan lagt fram ställningstaganden och klargjort sina åsikter för industrin vad gäller de här aspekterna av GATS. Varför är då inte detta nämnt i konsultationsdokumentet?

Utlämnanden som dessa (och det här är bara ett smakprov) visar att Europeiska Kommissionen inte tar den här processen på allvar. Därför är vi, som medlemmar av civilsamhället i hela Europa, bekymrade vad gäller hur seriöst våra svar egentligen kommer att bli emottagna.

Med hänsyn till dokumentets problem, får Kommissionen i framtiden inte använda sig av den här enstaka konsultationen för att hävda att allmänheten är adekvat informerad och har givits möjlighet till deltagande i de pågående GATS-förhandlingarna. Utöver de exempel som nämnts ovan, är den givna tiden för kort och det finns ingen tydlig indikation på hur de åsikter som förs fram kommer att föras in i EU:s pågående beslutsprocess. Detta är speciellt viktigt med tanke på GATS-förhandlingsprocessens natur. T.ex.: konsultationsdokumentet bygger på de 21 krav som framlagts vid den tidpunkt då dokumentet författades. Sedan dess har ytterligare 9 inkommit. Hur avser Kommissionen att informera allmänheten om dessa senare krav? Till dess att Kommissionen offentliggör faktiska förhandlingsdokument, kommer försök som detta att avslöjas som vad de verkligen är: politiskt rävspel i syfte att avleda den växande oron bland allmänheten kring GATS, och frustrationen över bristen på demokrati och transparens i det handelspolitiska beslutsfattandet.

Problemen med den här konsultationen har ytterligare understrukit behovet av att faktisk dokumentation görs tillgänglig för allmänheten. I detta syfte måste följande information offentliggöras:

  • De 109 kraven från EU till andra medlemmar av WTO - framlagda den 4:e juli 2002;
  • De krav EU emottagit från andra medlemmar av WTO - som framlagts efter den 30:e juni 2002;
  • De utkast till bud ("offers") som just nu förbereds av Kommissionen, i konsultation med EU:s medlemsstater;
  • De slutgiltiga bud som EU framlägger som svar på de inkomna kraven - en process som kommer att inledas i slutet av mars 2003 och sedan fortgå genom de nuvarande förhandlingarna, för att avslutas i januari 2005.

Detta borde anses nödvändigt, i ljuset av den respons man erhållit från runtom i Europa, på den här konsultationsövningen.

Vidare så orsakar den lilla information som faktiskt finns i Kommissionens dokument ytterligare oro, eftersom den visar de pågående GATS-förhandlingarnas enorma spännvidd, över områden som utbildning, socialtjänst/vård, TV/radiosändningar och kulturrelaterade tjänster, samt posttjänster, för att nämna några. När nu den första tidsgränsen för buden närmar sig, bör inte Kommissionen ta ställning i dessa frågor av yttersta vikt utan fullständig parlamentarisk och offentlig granskning. Detta skulle innebära förbättrad demokratisk kontroll genom verkligt deltagande av medborgarna på den nationella nivån, ökad extern transparens genom att de faktiska förhandlingsdokumenten görs offentliga, och utvecklandet av verkningsfulla mekanismer för att säkerställa att handelspolitiska förhandlare införlivar mer än affärsintressen i sina förhandlingsstrategier. Därför måste, innan förhandlingarna fortskrider ytterligare, en grundlig och oberoende utvärdering och analys av dessa förhandlingar och effekterna av liberaliseringar av tjänstesektorn komma till stånd, något också påbjuds av själva GATS.

GATSwatch is a joint project of Corporate Europe Observatory and Transnational Institute
Paulus Potterstraat 20, 1071 DA Amsterdam, The Netherlands